Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε οδηγούς, πρότυπα και καλές πρακτικές σχετικά με επιμέρους τομείς των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών, και της γλωσσικής τεχνολογίας.