ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ DARIAH-GR/ΔΥΑΣ;

Το Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες DARIAH-GR/ΔΥΑΣ είναι η ελληνική εθνική ερευνητική υποδομή για τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις τέχνες. Η υποδομή υποστηρίζει τις ελληνικές επιστημονικές κοινότητες των ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών και συμβάλλει στην ανάπτυξη της έρευνας με χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας, διευρύνει το πεδίο έρευνας μέσω της διασύνδεσης κατανεμημένων ψηφιακών πόρων διαφόρων ειδών, προάγει την πρόσβαση, χρήση, δημιουργία και μακροπρόθεσμη διατήρηση ερευνητικών δεδομένων σε ψηφιακή μορφή και υποστηρίζει την ανταλλαγή γνώσεων, μεθόδων και πρακτικών εργασίας μεταξύ επιστημονικών κοινοτήτων.

i

Ψηφιακοί πόροι

Στο DARIAH-GR/ΔΥΑΣ θα βρείτε σύνολα ψηφιακών πηγών (δεδομένων και μεταδεδομένων) για χρήση κατά την έρευνα στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Υπηρεσίες και εργαλεία

Στο DARIAH-GR/ΔΥΑΣ θα βρείτε εργαλεία και υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί και συνεχίζουν να αναπτύσσονται από μέλη του δικτύου και άλλους φορείς για την προώθηση της ερευνητικής διαδικασίας σε όλα τα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών.
|

Μητρώα και θησαυροί όρων

Στο DARIAH-GR/ΔΥΑΣ παρέχεται πρόσβαση σε ειδικότερους ψηφιακούς πόρους, συγκεκριμένα σε μητρώα και θησαυρούς όρων, που θα διευκολύνουν την έρευνά σας σε όλα τα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ DARIAH-GR/ΔΥΑΣ;

R
Πρόσβαση σε ψηφιακούς πόρους (δεδομένα, ορολογία, μοντέλα, λογισμικό) που αναπτύσσονται από την ερευνητική κοινότητα.
R
Παροχή στην κοινότητα της δυνατότητας να αναπτύσσει, να αξιολογεί και να δοκιμάζει αυτούς τους πόρους.
R
Υποστήριξη στη δημιουργία τοπικών μηχανισμών και συστημάτων αξιόπιστης διαχείρισης των ερευνητικών δεδομένων.
R
Ένα δυναμικό ενιαίο πληροφοριακό χώρο για τις ανθρωπιστικές επιστήμες μέσω της διαλειτουργικότητας συστημάτων και δεδομένων, ο οποίος διευκολύνει την αναχρησιμοποίηση πόρων και εργαλείων σε νέα περιβάλλοντα και ερωτήματα, και ενισχύει την διεπιστημονική προσέγγιση.
R
Υποστήριξη της διάδοσης της χρήσης ανοικτών εργαλείων για την έρευνα και την ανάπτυξη συνεργατικού περιβάλλοντος.
R
Διάδοση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση ψηφιακών πόρων και τεχνολογιών της πληροφορίας στις ανθρωπιστικές επιστήμες.
R
Συμβολή στην προώθηση πολιτικής ανοικτής πρόσβασης, την ανάπτυξη και εμπέδωση μηχανισμών και συστημάτων εκκαθάρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και την υπέρβαση εμποδίων στη διάχυση της πληροφορίας και της γνώσης.
R
Προώθηση τρόπων για την ευρύτερη δυνατή κοινωνική αξιοποίηση των ψηφιακών πόρων των ανθρωπιστικών επιστημών για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς.
R
Διευκόλυνση της χρήσης από την ελληνική ερευνητική κοινότητα πανευρωπαϊκών ψηφιακών πόρων, εργαλείων και υπηρεσιών μέσω της συμμετοχής στην υποδομή DARIAH EU.
R
Εξασφάλιση της ορατότητας, χρήσης και πρόσληψης ελληνικών ψηφιακών ερευνητικών πόρων στον ευρωπαϊκό ερευνητικό χώρο αξιοποιώντας και ενδυναμώνοντας τη σχέση με τις ευρωπαϊκές υποδομές.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Το δίκτυο είναι οργανωμένο σε επάλληλους κύκλους που συγκροτούνται από μέλη, συνδεδεμένα μέλη και εγγεγραμμένους χρήστες. Ειδικότερα, τα μέλη διαχειρίζονται τις υπηρεσίες του δικτύου και αναλαμβάνουν την επιμέλεια και διατήρηση συλλογών και αποθετηρίων, τα συνδεδεμένα μέλη διαθέτουν στην υποδομή ορισμένα από τα μεταδεδομένα τους, ενώ οι εγγεγραμμένοι χρήστες χρησιμοποιούν υπηρεσίες θέασης και επιλεγμένες υπηρεσίες και πόρους.

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ;

R
Επαγγελματίες των ανθρωπιστικών επιστημών που απασχολούνται στην έρευνα και την εκπαίδευση (ερευνητές, ακαδημαϊκοί καθηγητές, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες, μεμονωμένοι ερευνητές).
R
Επαγγελματίες της διαχείρισης της πληροφορίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τέχνης (βιβλιοθηκάριοι, αρχειονόμοι, επιμελητές μουσείων, διαχειριστές πληροφορίας, επαγγελματίες εικαστικών και παραστατικών τεχνών).
R
Επαγγελματίες ΤΠΕ (ερευνητές, μηχανικοί λογισμικού).
R
Παρόχους δεδομένων (πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, κρατικές υπηρεσίες).
R
Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.
R
Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα κ.λπ.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
και DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Το DARIAH-GR/ΔΥΑΣ προωθεί τις αρχές ανοιχτής διάθεσης δεδομένων και ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Ωστόσο, οι προϋπάρχουσες άδειες διάθεσης σε πόρους που εντάσσονται στο δίκτυο γίνονται σεβαστές.