Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, και οι δύο συνιστώσες υποδομές της clarin:el και DARIAH-GR/ΔΥΑΣ, δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση σε ψηφιακά εργαλεία, τεχνικές, μεθόδους και υπηρεσίες. 
Αυτό το επιχειρούν μέσα από μια σειρά εκδηλώσεων, εργαστηρίων, σεμιναρίων και θερινών σχολείων που απευθύνονται άλλα σε περισσότερο και άλλα σε λιγότερο ενήμερους ως προς τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας ερευνητές, φοιτητές ή επαγγελματίες στο χώρο της Γλώσσας ή του Πολιτισμού. 
Παράλληλα, η υποδομή θα παρέχει ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, είτε με τη μορφή διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars), οδηγών εκμάθησης (tutorials) και εγχειριδίων χρήσης, είτε με τη μορφή εκπαιδευτικών σεναρίων και λοιπού υλικού υποστήριξης της διδασκαλίας.