Στα δύο δίκτυα που απαρτίζουν την υποδομή, Clarin:el και DARIAH-GR/ΔΥΑΣ, θα βρείτε διαδικτυακές υπηρεσίες και εξειδικευμένα εργαλεία τα οποία θα σας επιτρέψουν αφενός να ανακαλύψετε διάφορους ψηφιακούς πόρους ή πηγές χρήσιμες για την έρευνά σας και αφετέρου να επεξεργαστείτε, αναλύσετε, επιμεληθείτε ή οπτικοποιήσετε περιεχόμενο – δικό σας, διαθέσιμο από την υποδομή ή διαθέσιμο από τρίτους.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι υπηρεσίες που παρέχονται προϋποθέτουν -ή συμπίπτουν με- εργασίες υποβάθρου, οι οποίες μπορεί να μην είναι άμεσα ορατές σε εσάς αλλά είναι τελικά εκείνες που σας διασφαλίζουν την πρόσβαση σε ποιοτικούς, επιμελημένους πόρους, με τρόπο σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα. Τέτοιου
είδους είναι, για παράδειγμα, οι υπηρεσίες συσσώρευσης δεδομένων, οι υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας δεδομένων, οι υπηρεσίες εμπλουτισμού μεταδεδομένων, οι υπηρεσίες ταξινόμησης περιεχομένου και παραγωγής σημασιολογικών αντιστοιχίσεων ή η υπηρεσία διαλειτουργικότητας και διαμεσολάβησης.
Μπορεί οι ονομασίες τους να ακούγονται –και σε μεγάλο βαθμό να είναι– πολύ τεχνικές, αλλά συνιστούν πραγματικά “έργα υποδομής”, τους καρπούς των οποίων θα αξιοποιήσετε χωρίς, πιθανώς, καν να το αντιληφθείτε.
Άλλες, πάλι, υπηρεσίες ή/και εργαλεία προορίζονται για απευθείας χρήση από εσάς, προκειμένου να εκτελέσετε συγκεκριμένες ενέργειες κατά την εκπόνηση της ερευνητικής σας εργασίας. Συχνά, μάλιστα, ενδείκνυται να κάνετε διαδοχική χρήση διαφορετικών υπηρεσιών ή εργαλείων ανάλογα με τη ροή εργασιών που θέλετε να ακολουθήσετε στην έρευνά σας, τη φύση του υλικού και τα ερευνητικά σας ερωτήματα. Τέτοιες υπηρεσίες είναι, για παράδειγμα, η συντακτική
ή σημασιολογική ανάλυση ενός πόρου, η εξαγωγή ορολογίας από κείμενα, ή η ανεύρεση των κυρίων ονομάτων (ονοματικών οντοτήτων) ενός πόρου και η κατηγοριοποίησή τους. Τέλος, εκτός από τις υπηρεσίες και τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί από τους εταίρους της υποδομής, εδώ θα βρείτε επίσης συστάσεις για υπηρεσίες ή εργαλεία που διατίθενται από τρίτους και θεωρούμε ότι πληρούν υψηλές προδιαγραφές.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Ακολουθούν μερικά από τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα από το clarin:el και το DARIAH-GR/ΔΥΑΣ ως διαδικτυακές υπηρεσίες. Για τον πλήρη κατάλογο, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πύλη Υπηρεσιών της Υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ.

GrNE-Tagger

Το εργαλείο GrNE-Tagger αναγνωρίζει αυτόματα (βάσει κανόνων) και ταξινομεί Ονοματικές Οντότητες, δηλαδή κύρια ονόματα, στις ακόλουθες πέντε κατηγορίες: PERSON, LOCATION, ORGANIZATION, FACILITY, GPE (Geo-political entity).

Περισσότερα

Εργαλείο Παραγωγής Περιλήψεων
Το εργαλείο παράγει περιλήψεις, συνδυάζοντας δεδομένα από πολλά κείμενα. Είναι ανεξάρτητο γλώσσας και μπορεί να εφαρμοστεί σε σύνολο δεδομένων.

Περισσότερα

Συντακτικός αναλυτής ΙΕΛ
O συντακτικός αναλυτής ΙΕΛ επεξεργάζεται ελληνικά κείμενα και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας είναι συντακτικά αναλυμένο και επισημειωμένο κείμενο.

Περισσότερα

Σύστημα μεταγραφής μεταξύ Ελληνικών και Greeklish - All Greek to me!
Σύστημα μεταγραφής της γραφής Greeklish σε Ελληνικά και το αντίστροφο.

Περισσότερα

HGazetteer
Το εργαλείο HGazetteer εντοπίζει σε κείμενα προκαθορισμένες λέξεις ή φράσεις, οι οποίες περιέχονται σε λίστες (gazetteers) γνωστών λέξεων/φράσεων.

Περισσότερα

Μητρώα Πόρων Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μέσω της υπηρεσίας αυτής ο χρήστης ερευνητής ή μελετητής των ανθρωπιστικών επιστημών και των τεχνών μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες τόσο για φορείς (οργανισμούς ή ιδιώτες) της Ελλάδας, όσο και για τις συλλογές, φυσικές και ψηφιακές, τις οποίες κατέχουν ή διαχειρίζονται.

Περισσότερα

THEMAS (Thesaurus Management System)

Διαδικτυακή εφαρμογή για την κατασκευή και τη διαχείριση πολύγλωσσων πολυθεματικών θησαυρών όρων με κυρίαρχη γλώσσα την ελληνική ή την αγγλική και ρυθμιζόμενο αριθμό γλωσσών αναφοράς.

Περισσότερα

SYNTHESIS museum

Σύστημα επιστημονικής και διαχειριστικής τεκμηρίωσης μουσειακών αντικειμένων.

Περισσότερα

Μητρώο Λογισμικών Υπηρεσιών

Η μελέτη και δημιουργία μητρώου λογισμικού υπηρεσιών που αφορούν τόσο στη συλλογή των μεταδεδομένων με διαλειτουργικό τρόπο, όσο και στη σημασιολογική αναζήτηση και απάντηση στα επερωτήματα των χρηστών.

Περισσότερα

ORCAH - Μητρώο ερευνητών

Στο πλαίσιο της ερευνητικής υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, η Ακαδημία Αθηνών και η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών καταρτίζουν μητρώο ερευνητών των ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών. Στόχος του είναι η ενθάρρυνση δράσεων δικτύωσης και πληροφόρησης για τη διευκόλυνση των ερευνητών στην άσκηση του έργου τους.

Περισσότερα